مدیر عامل همراه اول خبر داد: درآمد ۱۴ میلیارد تومانی از اینترنت تلفن همراه